https://danhgiasan.info/wp-content/uploads/2021/10/Logo-e1677570866539.png
Vestas Wind Systems

Vestas Wind Systems

thumb

20.10.2022

Kế hoạch tái cấu trúc của General Electric Renewable Energy sẽ là cơn gió lớn cho sự đổi mới trong tương lai